سولفیت سدیم کاتالیستی

مشخصات سولفیت سدیم کاتالیستی

اکسیژن اسکونجر Oxygen Scavanger

 

این محصول به منظور اکسیژن زدایی آب در ديگ هاي بخار ، برج های خنک کننده ، چاه های نفت هنگام تزریق آب و غیره استفاده می گردد. زمان لازم برای حذف اکسیژن به وسیله سولفیت سدیم کاتالیستی (اکسیژن اسکونجر) حتی در درجه حرارت های پایین (10 C - 20 C) بسیار کوتاه می باشد . مزیت این محصول نسبت به سولفیت سدیم بدون کاتالیست ، در زمان کوتاه برای حذف اکسیژن محلول در آب می باشد. این مسئله مخصوصا در درجه حرارت های پایین تر از 100C مهم می باشد.

 

 

دانلود مشخصات