سولفیت سدیم کاتالیستی

سولفیت سدیم کاتالیستی

مشخصات

سولفیت سدیم کاتالیستی (اکسیژن اسکونجر Oxygen Scavanger)، به منظور اکسیژن زدایی آب در دیگ های بخار، برج های خنک کننده، چاه های نفت هنگام تزریق آب و غیره استفاده میگردد. زمان لازم برای حذف اکسیژن به وسیله سولفیت سدیم کاتالیستی (اکسیژن اسکونجر) حتی در درجه حرارت های پایین(بین 10 تا 20 درجه سانتی گراد)، بسیار کوتاه میباشد . مزیت این محصول نسبت به سولفیت سدیم بدون کاتالیست، در زمان کوتاه برای حذف اکسیژن محلول در آب میباشد، این مسئله مخصوصا در درجه حرارت پایین تر از 100 درجه سانتی گراد حائز اهمیت است.

 

Scroll to Top