محصولات ما

متابی سولفیت سدیم

متابی سولفیت سدیم

به عنوان احیاکننده، نگهدارنده، جلوگیری کننده از فساد مواد غذایی و سفیدکننده در صنایع مختلف استفاده میگردد.

سولفیت سدیم

سولفیت سدیم

در صنایع مختلفی مانند تصفیه آب، عملیات استخراج نفت، چرم سازی و غیره استفاده میگردد.

سولفیت سدیم کاتالیستی

سولفیت سدیم کاتالیستی

 به منظور اکسیژن زدایی آب در دیگ های بخار، برج های خنک کننده، چاه های نفت هنگام تزریق آب و غیره استفاده میگردد.

بی سولفیت سدیم

بی سولفیت سدیم

در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع سفیدکننده استفاده میگردد.

Scroll to Top